Banner 1
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 2
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 3
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 4
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 5
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst

AANMELDEN

School

Het aanmelden van nieuwe leerlingen

Het aan- en afmelden van leerlingen vindt plaats via de schoolleiding. In principe kan dit altijd tijdens, voor of na schooltijd.
In Aalten is er echter ook een vast moment waarop leerlingen, die binnen een jaar vier jaar oud worden, ingeschreven kunnen worden. Elk schooljaar is dat in het vroege voorjaar. In de Aalten Vooruit wordt u hierop door middel van een advertentie geattendeerd.
Komt het u die dag niet uit, bel even, dan maken we een afspraak voor een ander moment.

 Het aanmelden van nieuwe kinderen op een basisschool kent een aantal regels die zijn vastgelegd in de Wet op Passend Onderwijs.  Belangrijke punten uit die Wet zijn:
                - alle scholen hebben zorgplicht na de aanmelding
                - de aanmelding kent een aantal wettelijke termijnen

Voor onze school kunnen kinderen op de volgende wijze worden aangemeld
Het hele proces van aanmelden kent een aantal stappen

Informeren
De eerste stap is dat ouders informatie inwinnen over de wijze van werken op onze school. U kunt deze informatie vinden op de website van onze school:
www.ikcuniek.nl .
Heeft uw kind op jonge leeftijd al extra aandacht nodig, dan raden we u aan om het School Ondersteunings Profiel  te lezen, waarin we beschrijven op welke manier we extra  aandacht kunnen bieden en voor wie. U vindt het School Ondersteunings Profiel op de website onder ‘Onderwijs’ en dan ‘Passend Onderwijs’.

Geheel naar eigen keuze kunt u vervolgens een gesprek met de directeur aanvragen om verdere vragen te stellen en de informatie te krijgen die voor u belangrijk is. Deze informatiestap dient alleen om u als ouder goed te informeren. Wij kunnen als school niets zeggen over het wel of niet plaatsen van het kind, dat kan pas nadat u bij ons de aanmelding heeft gedaan.
Onze school organiseert jaarlijks in februari een aanmeldmoment nieuwe leerlingen. Dit doen we samen met andere Aaltense basisscholen. Uiteraard is  het mogelijk ook op andere momenten gedurende het schooljaar informatie te verkrijgen over de school. In een persoonlijk gesprek tijdens het bezoek aan onze school geven we graag uitleg en meer informatie 
 
Aanmelden
Conform de Wet moet de aanmelding schriftelijk gedaan worden. Daarvoor hebben we twee aanmeldformulieren op onze website voor u klaar staan:
                - het aanmeldformulier voor kinderen die nog niet in onderwijs zitten (en dus
                  waarschijnlijk nog geen 4 jaar zijn)
                - het aanmeldformulier voor kinderen die van een andere school komen

Op het moment dat u uw kind wilt gaan aanmelden voor de basisschool kunt de volgende procedure volgen:
1.  Is uw zoon/dochter nog geen 3 jaar en wilt u hem/haar toch graag aanmelden bij onze school, vult u dan het formulier“Voor-aanmeldformulier basisonderwijs voor kinderen die nog geen 3 jaar zijn”” in. Vervolgens stuurt, brengt of mailt u het naar school. Kort na de 3e verjaardag neemt de school contact met u op om uw zoon/dochter aan te melden.
download: formulier Voor-aanmelding

2. Is uw zoon/dochter 3 jaar of ouder dan kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden vanaf het moment dat hij of zij drie jaar is geworden. U meldt aan door het inleveren van het door u getekende  formulier 'aanmelding' U vult ook de datum in van de dag waarop u het aanmeldformulier bij ons afgeeft. We vragen nadrukkelijk om het formulier even op school aan te reiken, omdat de directeur een ontvangstbevestiging moet tekenen. De datum op die ontvangstbevestiging is van belang, omdat wij als school vanaf dat moment zes weken de tijd hebben om te onderzoeken of we uw zoon of dochter ook daadwerkelijk het passende onderwijsaanbod kunnen geven. Om een goed beeld te krijgen van uw kind, vragen we u om ook het informatieformulier en het formulier 'intake' helemaal in te vullen. U levert alle drie de formulieren gelijktijdig in.

Download: formulier aanmelding  
Download: informatieformulier  
Download: formulier intake  Vanaf de datum op de ontvangstbevestiging heeft onze school zorgplicht. Dat betekent, dat wij moeten onderzoeken en beslissen of we uw kind op onze school plaatsen of (als dat niet mogelijk blijkt) wij samen met u moeten zorgen voor een andere meer passende onderwijsplek. Daarvoor hebben we zes weken de tijd. Als er extra informatie nodig is kunnen we die periode één keer met vier weken verlengen.
Op het aanmeldformulier van jonge kinderen hebben we met elkaar de mogelijkheid om de aanmelddatum iets voor ons uit te schuiven, zonder dat we afwijken van de zorgplicht. Onder het kopje Het aanhouden van de aanmelding staat precies aangegeven wat we dan samen moeten doen en afspreken.

 Mocht de uitkomst van ons onderzoek zijn, dat we uw zoon of dochter bij ons op school niet de juiste plaats kunnen geven, dan gaan we samen kijken naar een andere onderwijsplek.
Indien gewenst kunnen we daarin ondersteuning krijgen van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. De medewerkers daar hebben zicht en contact met alle schooltypen en scholen in onze regio en kunnen ons vanuit een onafhankelijke positie adviseren. Op de site van dat samenwerkingsverband staat bovendien veel informatie over onderwijsplekken en de stappen die nodig zijn om op een plek te komen. Zie de website
www.swvoostachterhoek.nl .

Inschrijven
Als we duidelijk hebben dat we uw zoon of dochter kunnen plaatsen, dan gaan we over tot inschrijving. U ontvangt dan een schriftelijk bericht van ons waarin dat aan u meegedeeld wordt.

 
 

Kinderopvang en BSO

Wil je je kind aanmelden voor de opvang?

Vul onderstaand formulier in en stuur deze aan ons terug, wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact op!

Kinderdagverblijf (KDV)
Buitenschoolse opvang (BSO)