Banner 1
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 2
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 3
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 4
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst
Banner 5
samen werken
aan Talent
basis voor een kansrijke toekomst

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Momenteel bestaat de MR uit 2 vertegenwoordigers van de personeelsleden (leerkrachten) van de school en 2 vertegenwoordigers (ouders) van leerlingen van de school. Vertegenwoordigers van beide geledingen worden gekozen door de hun achterban, dus de leerkrachten, respectievelijk de ouders. De MR probeert een kritische gesprekspartner te zijn voor de directie van onze school.

De belangrijkste (wettelijk vastgelegde) taak van de MR is het voeren van overleg tussen de ouders, personeel en directie van basisschool. Het doel van dit overleg is er voor te zorgen dat de school in alle opzichten (natuurlijk binnen haar doelstellingen) zo goed mogelijk functioneert.
Hierbij kan men denken aan: wat wil de school bereiken, vaststelling van de regels ten aanzien van gezondheid, veiligheid (fysiek en psychisch), vakantieregeling, onderhoud van het schoolgebouw, werksituatie leerkrachten, financiële beleid, etc. Uitgangspunt bij al wat de MR beweegt is het waarborgen van een optimale kwaliteit van onderwijs in de breedste zin van het woord.
Een en ander betekent dat de directie en bestuur van de school voor heel veel zaken, zoals o.a. doelstelling van de school, fusie, beleid m.b.t. toelating leerlingen, beleid m.b.t. het verrichten van ondersteunende werkzaamheden en het vaststellen van regels t.a.v. gezondheid en veiligheid, vooraf instemming/goedkeuring moet vragen aan de MR. Voor weer andere zaken kan de MR alleen maar adviserend zijn richting de directie en bestuur. Dit geldt o.a. voor zaken als aanstelling schoolleiding, regeling van vakanties en beleid m.b.t. onderhoud van de school. Tevens heeft de MR initiatiefrecht, wat betekent dat op initiatief van de MR schoolse zaken besproken kunnen worden of tot beleid omgezet kunnen worden.

De MR vergadert circa 6 keer per jaar, samen met de directie. Op verzoek van de MR kan de directie bij een vergadering of een gedeelte van een vergadering aanwezig zijn. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Naast een aantal verplichte agendapunten (formatieplan, schoolgids, financieel beleid) staan ook een aantal specifieke schoolse zaken op de agenda (besturenfusie, profilering school, verkeersproblematiek). De notulen van de vergaderingen liggen ter inzage op school.

De MR van basisschool UnieK probeert in alle opzichten de ouders van de leerlingen en de leerkrachten zo goed mogelijk te informeren. De leden van de MR zijn er echter ook bij gebaat als zij door de ouders en leerkrachten worden geïnformeerd over hun vragen, ideeën, bezwaren, opmerkingen, etc. Pas dan kan een MR optimaal functioneren ….
Heeft u vragen, ideeën, bezwaren, opmerkingen, ect dan kunt u die ons mailen.
Ons mailadres is: mr@ikcuniek.nl.

De samenstelling van de MR van basisschool UnieK is als volgt:

Leden Team

Aukje van de Kamp (voorzitter)
Ineke van Dalen

Leden Ouders

Anja Boeters (secretaris)
Jeroen Brockötter

DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen onder het bestuur vanAccent. De GMR bestaat uit 12 leden (6 personeelsleden en 6 ouders) die gekozen worden uit de MR’s. In die GMR komen beleidszaken van bestuursniveau aan de orde die de scholen overstijgen. Voor zaken die alleen de eigen school betreffen is en blijft de MR de gesprekspartner. Het gaat in de GMR vooral om beleid ten aanzien van personeel, financiën, huisvesting en onderhoud. De algemeen directeur overlegt met de GMR en vraagt advies of instemming.